Voorraad sociale huurwoningen gaat weer groeien

Almere: duizenden sociale huurwoningen erbij

Nederlands grootste new town gaat de komende decennia rond de 20.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan duizenden sociale huurwoningen. De afspraken hierover tussen de gemeente Almere, huurdersorganisatie 3HO en de drie woningcorporaties (De Alliantie, GoedeStede en Ymere) zijn recent bekrachtigd en vastgelegd in de prestatieafspraken.

“De belangrijkste afspraak is: bouwen!” Dat zegt Paul van Grieken, strategisch adviseur Stedelijk Beleid van de gemeente. “De vraag naar sociale huurwoningen in Almere is enorm. Alle partijen moeten daarom aan de bak, zo is afgesproken. De gemeente doet dat door locaties beschikbaar te stellen; de corporaties gaan bouwen en hun capaciteit inzetten.
Al die nieuwe (en bestaande) woningen moeten wel betaalbaar zijn en blijven. Almeerders huren relatief weinig ‘te goedkoop’, maar wel relatief vaak ‘te duur’. In de afspraken is er daarom veel aandacht voor betaalbaarheid. De corporaties gaan 70 procent van de woningen aanbieden tot de aftoppingsgrens. Ymere neemt betaalbaarheid heel serieus, onder meer door woonlastenakkoorden.
Daarnaast staan wonen en zorg en duurzaamheid op de agenda. De meeste woningen in Almere hebben label B of hoger, maar we kunnen niet achterover leunen. Ook op dat gebied moet en gaat er nog veel gebeuren.”

‘De belangrijkste afspraak is: bouwen.’
Paul van Grieken, strategisch adviseur Stedelijk Beleid van de gemeente

Gebaseerd op vertrouwen
“Bij wonen en zorg gaat het om kwetsbare groepen, ouderen, ex-gedetineerden, uitstromers uit de maatschappelijke opvang, daklozen”, verduidelijkt Jan Willem von Santen, adviseur strategie en beleid bij Ymere. “De corporaties willen deze groepen een passende woning toewijzen, maar alleen als de zorg geregeld is voor mensen die zorg nodig hebben. We zijn nu in overleg hierover met de gemeente en met zorginstellingen. Daarvoor werken we al concrete plannen uit. Uitstromers uit zorgvoorzieningen zullen de komende jaren beter terecht komen, de overlast zal afnemen, als het goed is. Wat helpt, is dat we afspraken voor een langere periode hebben gemaakt. We kijken verder vooruit dan tot nu toe: tot en met 2024. We vinden elkaar in doelen voor de lange termijn. Zeer gedetailleerde afspraken hebben we verruild voor een compact document, een dubbelzijdig A4’tje, gebaseerd op vertrouwen. Daarin hebben we ook goede afspraken kunnen maken over de woningtoewijzing. We gaan bijvoorbeeld werken aan een gemoderniseerde, rechtvaardiger woonruimteverdeling.”

‘Er moet in Almere veel gebeuren.’
Hans Koelman, voorzitter van huurderskoepel 3HO

Huren betaalbaar houden
“Er moet in Almere veel gebeuren”, zegt Hans Koelman, voorzitter van huurderskoepel 3HO. “Er is grote behoefte aan allerlei soorten woningen. Niet alleen twee- en driekamerwoningen, maar ook studentenwoningen en woonvormen die geschikt zijn voor mensen die uitstromen uit zorginstellingen. Het is goed dat daarover nu nieuwe afspraken zijn gemaakt, en dat de gemeente en de corporaties zich gaan inzetten voor nieuwbouw. Voor ons is vooral belangrijk dat de huren betaalbaar blijven. De huurdersorganisaties van de drie corporaties gaan daar zelf vervolgafspraken over maken. Ook de afspraken over wonen en zorg zijn ons veel waard. In Almere zal de vergrijzing ook gaan toeslaan. Is de opheffing van de verzorgingshuizen eigenlijk wel zo’n goed idee geweest? Daarover is het laatste woord nog niet gezegd.
Als huurdersverenigingen hebben wij tot nu toe bereikt wat we wilden bereiken. De gesprekken zijn in een goede verstandhouding gevoerd. Helaas hebben de politieke verwikkelingen voor oponthoud gezorgd. Dat gaat uiteindelijk ten koste van huurders. We lopen maanden achter op schema en dat zul je terugzien, wanneer blijkt dat er toch onvoldoende is gebouwd.”

Amsterdam: trendbreuk – de sociale voorraad gaat weer groeien

Tot en met 2023 werken de gemeente Amsterdam, de woningcorporaties en de huurderskoepels nauw samen aan de volkshuisvesting in de stad met de meest overspannen woningmarkt van Nederland. De stad die tegelijkertijd grote ambities heeft geformuleerd op het gebied van duurzaamheid, klimaat en CO2-reductie. Waar liggen dan de accenten? Wat is nieuw? En hoe gaan we de afspraken bewaken?

lees verder

© Ymere

Delen