‘Ymere professioneel, bevlogen en bepalend’

Onafhankelijke visitatiecommissie oordeelt:
‘Ymere professioneel, bevlogen en bepalend’

‘Professioneel, bevlogen en bepalend’: dat is hoe een onafhankelijke externe visitatiecommissie Ymere beoordeelt. Met een gemiddeld ‘rapportcijfer’ van een 7,7. Toch heeft Maarten Nieland van de visitatiecommissie ook nog twee verbetersuggesties voor de toekomst.

Eens in de vier jaar laat Ymere zich visiteren door een onafhankelijke externe commissie. Dit jaar heeft onderzoeksbureau Ecorys de visitatie uitgevoerd. Het visitatierapport is in september 2019 gepubliceerd.
De commissie heeft onderzocht hoe Ymere in de periode 2015–2018 invulling heeft gegeven aan de maatschappelijke opgave en ambities. De commissie heeft hiervoor ook een (flink) aantal stakeholders geïnterviewd, waaronder de huurdersvertegenwoordigers en gemeenten in het werkgebied. De visitatiecommissie heeft daarnaast gekeken naar de wijze waarop Ymere haar vermogen inzet voor maatschappelijke opgaven en de wijze van besturing en toezichthouden.
Over de hele linie heeft Ymere goed gescoord, gemiddeld een 7,7. De commissie typeert Ymere als ‘professioneel, bevlogen en bepalend’. Toch ziet Maarten Nieland van het visitatieteam nog mogelijkheden voor verbetering.

Wat doet Ymere in jullie ogen goed?
“Wij vinden dat Ymere de volkshuisvestelijke taken echt goed heeft ingevuld. Met duidelijke eigen accenten in de uitvoering, met als prioriteiten betaalbaarheid, beschikbaarheid en gemengde wijken. Met zo’n breed werkgebied is het knap om op al deze terreinen goed voor de dag te komen.”

Jullie typeren Ymere als ‘professioneel, bevlogen en bepalend’. Kan je dat toelichten?
“Met professioneel bedoelen we dat over alles goed wordt nagedacht. En dat het met de kennis, het opleidingsniveau en de ervaring van de medewerkers wel goed zit. Met als resultaat dat Ymere met voorstellen komt die goed aansluiten op wat er nodig is. De medewerkers doen dat op een bevlogen manier: ze nemen vaak een sterke eigen intrinsieke motivatie mee. En daarbij maken ze goed gebruik van hun omvang en positie, waardoor ze een behoorlijk stempel drukken op volkshuisvestelijke ontwikkelingen in hun werkgebied.”

Toch kan er vast ook nog iets beter. Zo ja, wat is dat dan?
“Allereerst is het goed als Ymere nog beter gaat uitdragen wat de corporatie allemaal doet en waarom dat zo is. Afgelopen tijd is de nieuwbouwproductie achtergebleven en Ymere heeft veel energie gestoken in uitleggen waarom dat het geval is. Ons advies: draag ook uit dat je onmogelijk álles kunt doen, en laat vooral ook zien wat je dan wél doet. En in het verlengde daarvan: betrek stakeholders al in een vroeger stadium bij alle plannen en ideeën. Dan neem je datgene waar je voor staat automatisch al in reguliere overleggen mee. Daarmee voorkom je bovendien dat stakeholders soms het gevoel krijgen dat Ymere ‘te’ bepalend is en oplossingen uitrolt zonder overleg met de lokale partijen.”

Het volledige visitatierapport inclusief bestuurlijke reactie vindt u hier.

© Ymere

Delen