verder denken dan de gemeentegrens

Verder denken dan de gemeentegrens

“Wonen en duurzaamheid hebben vergeleken met vier jaar geleden een veel prominentere plek gekregen in de coalitieakkoorden”, zegt Minke Kolstein, bestuursadviseur bij Ymere. “Dat is een goede zaak, want dit zijn maatschappelijk zeer urgente issues. De grote vraag wordt wat de financiële haalbaarheid is van alle plannen. Dat zal de komende maanden moeten blijken.”

De coalitieakkoorden die nu op tafel liggen in de Metropoolregio Amsterdam zijn het eindpunt van het onderhandelingsproces tussen politieke partijen in de diverse gemeenten. Maar ze vormen ook het begin van gesprekken over nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties. Die corporaties hebben een belangrijke rol in de realisatie van de gemeentelijke ambities op het gebied van wonen en duurzaamheid.
“Wij zien goede aanknopingspunten voor de komende jaren”, zegt Kolstein hierover. “De ambities sporen met onze eigen plannen. Opvallend zijn de duurzaamheidsaspiraties. Die gaan soms zelfs verder dan het Klimaatakkoord van Parijs. Zo willen Haarlem en Amsterdam al in 2040 compleet van het aardgas af. Wij werken graag mee, maar merken wel op dat je voor zo’n ambitie ook andere partijen nodig hebt. Én we houden de belangen van onze huurders in de gaten. Beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn onze primaire doelen.”
De gesprekken over de prestatieafspraken dit najaar beloven interessant te worden, zegt Kolstein. “De coalitieakkoorden zullen moeten worden vertaald in woonagenda’s, en vervolgens in concrete afspraken. Als corporatie die in alle gemeenten actief is, zal Ymere het brede perspectief openen in de gesprekken. Ofwel: we zullen aangeven dat niet álles per se in Amsterdam hoeft te worden opgelost. Elders moet ook ruimte zijn voor sociale huurwoningen. Natuurlijk opereert een wethouder primair voor zijn of haar eigen gemeente, met oog voor de eigen kiezers, maar de regio is één geheel. In het MRA-overleg zien we gelukkig dat men verder denkt dan de gemeentegrens.”

Leefbaarheid in Amsterdam

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, SP en PvdA, is doortrokken van de ambitie om de leefbaarheid te verbeteren. Voor de 32 zogenoemde ontwikkelbuurten wordt 40 miljoen euro uitgetrokken. Wethouder Laurens Ivens (SP, Wonen) wil dat bewoners zich weer eigenaar voelen van de stad.

lees verder

Wonen in Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer zijn pas op 21 november gemeenteraadsverkiezingen. De huidige coalitie van VVD, HAP, D66 en PvdA werkte vanaf 2014 met het akkoord ‘Krachtig Samen Werken’. Hoe ziet wethouder Tom Horn (PvdA, Wonen) de toekomst?

Lees verder

Duurzaamheid in Almere

Op 31 mei is Jan Hoek (GroenLinks) gestart in Almere als wethouder voor Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing. Opvallend: aan de duurzaamheidsambities van Almere, breed gedragen door de coalitie van PvdA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie, is geen concrete deadline gekoppeld. De inzet is er niet minder om.

lees verder

© Ymere

Delen